فرهنگ اخلاقی در موسسات حسابرسی

موضوع مقاله : فرهنگ اخلاقی در موسسات حسابرسی

کلیات:

فرهنگ اخلاقی در موسسات حسابرسی

 

در سـطـــح جـهـــانی، گـســـترش رفــتارهـای غـیراخـلاقـــی در میــان حـسـابـرســـان بــه ورشکســتگی و فـروپـــاشی برخــی مـــؤسسه ها انجـامـــیده اســت. بــه هـمیـــن دلیـــل، در دهـه هـــای اخـــیر پـژوهـــشگران بــه دنبـــال بررســی دقـــیق تر عـــوامل مـــؤثر بــر رفـــتار حسـابـــرسان هســتند. یکــی از عـــوامل بســیار مهــم بــرای تشــویق حسـابـــرسان بــه انـــجام رفتارهــای اخـــلاقی، حـــاکم بــودن فـــرهنگ اخـــلاقی در مؤسسه هـــای حســـابرسی اســت. فـــرهنگ اخلاقــی در سازمـــان شامـــل قوانیــن مـــربوط بــه تشـویـــق رفـــتارهای اخلاقــی و مـــجازات رفـــتارهای غیراخلاقــی و همچنیــن میــزان تـــوجه مـــدیران ارشــد سازمـــان بــه رفتارهــای اخلاقــی به عـــنوان الگویــی بــرای کارکنــان ســازمان اســت. فـــرهنگ اخلاقــی در مـــؤسسه های حسابرســی خــارج از کشــور بــه عنــوان قوانیــن مکتــوب در ســازمان مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســـت، البتــه در ایــران نیــز آییـــن رفتــار حـــرفه ای حسابـــداران رســـمی تصـــویب شـــده اســـت.

 

نقد و بررسی‌ها

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “فرهنگ اخلاقی در موسسات حسابرسی”

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

  • توضیحات محصول را به خوبی بخوانید و در صورت نیاز به راهنمایی از بخش کاربری و سیستم تیکت استفاده نمایید .
  • تنها راه پشتیبانی محصولات سیستم تیکت می باشد .
  • برای دریافت آخرین نسخه محصولات و دسترسی همیشگی به محصولات خریداری شده حتما در سایت عضو شوید .
  • پرداخت از طریق درگاه بانکی انجام میشود در غیر این صورت با ما تماس بگیرید
  • در صورت نیاز به سفارشی سازی و تغییرات در این محصول ، لطفا از بخش پشتیبانی با ما در ارتباط باشید