سایت در حال بارگذاری است ...
۰۹۱۳۱۸۸۵۲۶۹ arezooaghaie2001@yahoo.com تایم کاری : شنبه تا پنج شنبه اصفهان

درباره من

Untitled

اطلاعات فردی

نام و نام خانوادگی: آرزو آقایی چادگانی       

تلفن: 09131885269

آدرس ایمیل:  arezooaghaie2001@yahoo.com, arezooaghaei@phu.iaun.ac.ir

 

اطلاعات تحصیلی:

  1. لیسانس حسابداری از دانشگاه پیام نور اصفهان 1382-1377
  2. فوق لیسانس حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه 1387-1385
  3. دکتری حسابداری از دانشگاه ملی مالزی ukm از 2014-2010

1-امنیت در سیستم های اطلاعاتی حسابداری، 1386، مجله حسابدار، شماره 189، صفحه 20-13.

2-بررسی مدل های پیش بینی ورشکستگی، 1388، مجله دانش و پژوهش حسابداری، شماره 16، صفحه 35-30.

3-پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های بیز، 1388، مجله بررسی های حسابداری، شماره 56، صفحه 78-59.

4-عوامل تعیین کننده تغییر حسابرس در بورس اوراق بهادار تهران، 1392، مجله تحقیقات حسابداری و حسابرسی، صفحه 35-22.

5-فرهنگ اخلاقی در موسسه های حسابرسی، 1394، مجله حسابدار، شماره 280 و 281، صفحه 35-40.

6-بررسی تاثیر تعامل بین فرهنگ اخلاقی موسسه حسابرسی، هنجارهای تیم حسابرسی و ویژگیهای فردی حسابرسان بر انگیزه حسابرسان به گزارش اشتباهات کشف شده، 1395، فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری، دوره 5، شماره 3، صفحه 52-33.

7.بررسی تاثیر ویژگیهای شخصیتی حسابرسان، فرهنگ اخلاقی در موسسه حسابرسی به روی کیفیت کار حسابرسی، 1395، سیزدهمین همایش ملی حسابداری ایران، دانشگاه تهران

8-کاربرد تئوری محدودیت، 1395، کنفرانس مدیریت، اقتصاد و حسابداری در شروع هزاره سوم، دانشگاه شیراز

9-بررسی رابطه بین مدیریت سود، حاکمیت شرکتی و چسبندگی هزینه، 1395، سومین همایش ملی و سومین همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران، دانشگاه همدان

10-بررسي تاثیر حاکمیت شرکتي بر رابطه بین عملکرد و ریسک شرکت، 1395، سومین همایش ملی و سومین همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران، دانشگاه همدان

11-بررسی رابطه بین اطمینان بیش از حد مدیریتی، کمیته حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی، 1395، سومین همایش ملی و سومین همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران، دانشگاه همدان

12-تاثیر درامد غیر بهره ای بر ریسک و سودآوری: مورد مطالعه بررسی تطبیقی بانکهای سالم مالی و بانکهای در معرض خطر، 1397، فصلنامه مطالعات مالی و بانکداری اسلامی، شماره 4-9، صفحه 103-140

13-بررسی نظرات دانشجویان رشته حسابداری در مورد تکنیک های تدریس و ویژگی های فردی اساتید حسابداری، 1398، مجله مطالعات پژوهشی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، شماره1، صفحه 1-8.

14-تاثیر تخصص حسابرس، استقلال حسابرس و روشهای حسابرسی کشف تقلب بر کیفیت حسابرسی، ماهنامه پژوهش های مدیریت و حسابداری، شماره 49، صفحه 78-94.

15-نقش تئوری رفتار برنامه ریزی شده در تصمیم های سرمایه گذاری در اوراق بهادار اسلامی، 1400، پژوهش های مالی و رفتاری در حسابداری، شماره 1، صفحه 55-67.

16-بررسی رابطه بین مدیریت ریسک سازمانی و عملکرد تجاری اندازه گیری شده از طریق تجزیه و تحلیل ارزش افزوده، 1400، شماره 4-3، صفحه 865-886.

17-تاثیر ضریب بتای گرایش های فردی سهام بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران، 1401، پژوهش های مالی و رفتاری در حسابداری، شماره 2، صفحه 34-49.

18- رابطه پاداش مدیریتی و سرمایه گذاری دارایی های ثابت مشهود با مالکیت مدیریتی و ریسک تجاری، فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، دوره 6، شماره 86، صفحه 487-501.

1- The determinant factors of Auditor Switch among Companies Listed on Tehran Stock Exchange, 2011, International research journal of finance and economics. Issue 80, Pp. 158-168.

2- Investigating the predictability of sales and costs using financial statement items of companies listed on Tehran Stock Exchange, 2011, African Journal of Business and Management (ISI Journal), Vol.5 (26), pp. 10834-10840.

3- Capital Structure, Ownership Structure on the Information Content of Reported Earnings, 2011, Asian journal of business and management sciences. Vol 1. No 3, pp. 65-74.

4- Effective risk management and company’s performance: investment in innovations and intellectual capital using behavioural and practical approach, 2011, International research journal of finance and economics. Issue 80, Pp. 75-83.

5- The effect of economic and accounting variables on capital structure: empirical evidence from Iranian companies. 2011. International research journal of finance and economics. Issue 71, pp. 106-111.

6- Comparing the ability of Bayesian networks and Adaboost for predicting financial distress of firms listed on Tehran stock exchange. 2011. Australian journal of basic and applied sciences. Issue 5 (10), pp. 629-634.

7- Determinants of Capital Structure: Evidence from Iranian Listed Companies. 2012. International research journal of finance and economics. Issue 101, pp.81-89.

8- A comparison between two main academic literature collections: web of science and scopus databases. 2013. Asian social science. Vol 9. No 5, pp. 18-26.

9- Does criticisms overcome the praises of journal impact factor?. 2013. Asian social science. Vol 9. No 5, pp. 176-182.

10- Contribution of information and communication technology (ICT) in country’s H-index. 2013. Journal of Theoretical and Applied Information Technology. Vol 57. No.1, pp. 122-127.

11- The impact of capital structure and ownership structure on firm performance: a case study of Iranian companies. 2013. Research journal of applied sciences, engineering and technology. Pp. 1-6.

12- The effects of ownership structure and corporate governance on capital structure. 2013. Australian journal of basic and applied sciences.

13- Does it Matter Which Citation Tool is Used to Compare the h-index of a Group of Highly Cited Researchers?. 2013. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 7(4): 198-202.

14- Reporting errors and misstatements: a measurement for the quality of auditors’ work. 2013. Asian Journal of Business Ethics. http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13520-.

15- Ethical culture in audit firm: deterrent to unethical conducts. 2013. Bioinfo Financial Management. Vol 3, no 1. Pp. 56-61.

16- Audit team norms: the deterrent to auditors’ unethical behaviour. 2013. BIOINFO Business Management. Vol. 3, no 1. Pp. 20-24.

17- The Influence of Individual Characteristics on Auditors’ Intention to Report Errors. 2014. journal of economics, business and management, vol 3. No 7, pp. 710-714.

18- Corporate Ethical Culture: A Literature Review and Introducing PP Model, 2016, Procedia Economic and Finance, Vol. 36, Pp. 51-61.

19- The effect of financial reporting quality on investment efficiency. 2016. Speciality journal of accounting and economics, Vol. 2. No 3, pp. 23-42.

20- Using Bayesian Networks for Bankruptcy Prediction: Empirical Evidence from Iranian Companies, Accepted and participate in ICIME Conference in Malaysia, 2009, (published in ISI proceeding of conference and indexed in Scopus).

21- An Examination of the Effect of Discretization on a Naïve Bayes Model’s Performance, Accepted in IACSIT-SC, 2009, (ISI proceeding conference), Singapore.

22- The Determinant factors of auditor switch among companies listed on Tehran Stock Exchange, 2011, Accepted and participate in ICSEP 2011 Conference in Malaysia, (ISI proceeding of conference).

23- The Relationship between Earning, Dividend, Stock Price and Stock Return: Evidence from Iranian Companies, 2011, Vol 20 International proceedings of Economics Development and Research. Pp: 318-323.

24- Review of studies on audit quality, 2011, Vol 20 International proceedings of Economics Development and Research (ISI proceeding of conference). Pp: 312-317.

25- The Influence of Ethical Culture and Team Norms on Auditors’ Intention to Report Errors, 2014, Proceedings of 5th Asia – Pacific Business Research Conference 17 – 18 February, 2014, Hotel Istana, Kuala Lumpur, Malaysia.

26- Income from Asset Sales, Earnings Change and Leverage, 2016, International Journal of Finance and Managerial Accounting, Vol 1, No. 3, Pp. 79-85.

27- Detecting Corporate Financial Fraud using Beneish M-score Model, 2017, International Journal of Finance and Managerial Accounting, Vol 2, No. 8, Pp. 29-34.

28- The Relationship Between Corporate Governance and Intellectual Capital of Companies Listed on the Tehran Stock Exchange, 2018, Iranian Journal of Accounting, Auditing and Finance, Vol 2, Pp. 49-59.

29- Detecting Corporate Financial Fraud using Beneish M-Score Model, 2018, International Journal of Finance and Managerial Accounting, Vol 2, issue 8, Pp 29-34.

30- Audit Quality, Auditor’s Follow-up Recommendations (Emphasis on Specific Point Paragraph) and Auditor’s Opinion, 2019, Iranian Journal of Accounting, Auditing and Finance, Vol 3, issue 3, Pp. 77-85.

31- Auditors’ Characteristics Audit Quality and Auditors’ Job Satisfaction, 2020, Sumerianz Journal of Economics and Finance, Vol 3, issue 5, Pp. 30-35.

32- Auditors’ Behavioral Intention: the Interaction Effect of Individual, Audit Firm and Audit Team Factors, 2020, Iranian Journal of Finance, Vol 4, issue 1, Pp. 55-80.

33- the impact of agility on the probability of bankruptcy, 2022, international journal of finance, accounting and economics studies, vol 3, issue 1, pp. 73-83.

34- Auditor Management by the Client using the Omissions and Auditors Assessment of the Misstatements Detection Bait for the Auditor Management, 2022, Iranian journal of accounting, auditing and finance, vol 6, issue 4, pp. 29-43.

1- طرح تحقیقاتی با عنوان مقایسه توانمندی مدل آدابوست و مدل شبکه های بیز در پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر به عنوان همکار. دو مقاله .

2- طرح تحقیقاتی با عنوان Fraud Risk Assessment: an extension to corporate ethical virtues model در دانشگاه ukm مالزی به عنوان Research Assistant .

3- طرح تحقیقاتی با عنوان بررسی تأثیر ویژگی های شخصیتی حسابرسان، فرهنگ اخلاقی در موسسه حسابرسی و هنجارهای تیم حسابرسی به روی کیفیت کار حسابرسی برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد به عنوان همکار

1- Factors affecting the quality of auditors’ work, 2015, Lambert Academic Publishing.

2- Top Accounting Words, 2018, Jungle Puplishing.

3- نقش فرهنگ اخلاقی در کیفیت حسابرسی

4- راهنمای نگارش پیشنهاده و پایان نامه، انتشارات دانشگاه آزاد نجف آباد

تجربه کارهای اجرایی

1- حسابدار، شرکت حمل و نقل توکا، 1383

2- مدیر گروه حسابداری، دانشگاه آزاد نجف آباد، 1395 و 1399

3- دستیار پژوهشی، دانشگاه ملی مالزی، 2013 و 2014

تجربه تدریس در دانشگاه

1- دانشگاه پیام نور چادگان، دروس اصول حسابداری 1و 2 در سال 1386

2- دانشگاه غیرانتفاعی سنایی، درس اصول حسابداری 3 و حسابداری صنعتی در سالهای 1389-1386

3- دانشگاه غیرانتفاعی المهدی، دروس اصول حسابداری 1و 2و 3، حسابداری صنعتی 1و 2، حسابرسی، زبان تخصصی و سیستم اطلاعاتی حسابداری در سالهای 1389-1387

4- دانشگاه علمی و کاربردی واحد هرند، دروس اصول حسابداری 3، حسابرسی و حسابداری صنعتی 1 در سالهای 1388-1387

5- دانشگاه علمی و کاربردی واحد خانه کارگر، درس اصول حسابداری 1و 3، حسابداری صنعتی 2 در سالهای 1389-1388

6- دانشگاه غیرانتفاعی فیض الاسلام، دروس اصول حسابداری 1و2و3 در سالهای 1389-1388

7- دانشگاه آزاد نجف آباد (هیئت علمی) از سال 1393 تا اکنون

8- دانشگاه آزاد خوراسگان

9- دانشگاه آزاد بروجن

1- راهنمایی کارآموزی 9 دانشجو در دانشگاه غیرانتفاعی المهدی در سالهای 1389-1388

2- راهنمایی کارآموزی و پروژه بیش از 40 دانشجو کارشناسی در دانشگاه آزاد نجف آباد در سالهای 1399 تا 1401

3- راهنمایی پایان نامه 4 دانشجو در دانشگاه غیرانتفاعی المهدی در سالهای 1389-1388.

4- راهنمایی پایان نامه ارشد بیش از 100 دانشجو در دانشگاه آزاد نجف آباد از سال 1393.

5- مشاوره پایان نامه ارشد بیش از 30 دانشجو در دانشگاه آزاد نجف آباد از سال 1393.

6- راهنمایی و مشاوره رساله دکتری بیش از 10 دانشجو در دانشگاه آزاد نجف آباد

1- جزو اعضای هییت تحریریه مجلات خارجی و هیئت داوران مجلات داخلی و خارجی

2- دارای دیپلم زبان انگلیسی از آموزشگاه زبان پویش

3- دارای مدرک تافل زبان انگلیسی

4- دارای مدرک حسابداری با کامپیوتر از آموزشگاه هوش افزار

5- دارای مدرک کار با اینترنت از آموزشگاه هوش افزار

6- دارای مدرک کارگاههای آموزشی کار با نرم افزارهای AMOS, SPSS, NVIVO, EVIEWS از دانشگاه ملی مالزی

7- برگزاری کارگاه آموزش پروپوزال نویسی و مقاله نویسی

درباره این مطلب نظر دهید !